GDPR

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r. ) dalej RODO, informujemy, że:

Firma CHEMIS Sp.j. z siedzibą w Ksawerów Żdżary przy ul. Tymiankowej 27, 29, 33 przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko. Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa, udział w spotkaniach handlowych) związanymi z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą produkcyjno – usługową lub zainteresowaniem Firmy CHEMIS Sp.j. Państwa ofertą produkcyjno – usługową .

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma CHEMIS Sp.j. z siedzibą w 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-d RODO, tj. w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Firma CHEMIS Sp.j. i ewentualne podmioty powiązane z nią umowami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wpłynięciem

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie – może Pani/Pan realizować bezpośrednio w sekretariacie Firmy CHEMIS Sp.j., pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma CHEMIS Sp.j. 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33 lub drogą elektroniczną na adres: firma@chemis.com.pl w temacie wiadomości wpisując RODO.

Firma CHEMIS Sp.j. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Firma CHEMIS Sp.j. 95-054 Ksawerów Żdżary, ul. Tymiankowa 27, 29, 33 lub drogą elektroniczną na adres: firma@chemis.com.pl w temacie wiadomości wpisując RODO.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji łączących strony relacji handlowych, zawartych umów itp.

Informujemy również, że Firma CHEMIS Sp.j. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679